Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EPS – Express Parcel System, spol s r.o.   platné od 1.září 2012

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Na základě těchto všeobecných obchodních podmínek pro účely uzavření a realizaci zasílatelské smlouvy, společnosti Express Parcel System spol. s.r.o. (dále jen ,,Podmínky“), zasílatel obstarává pro příkazce přepravu zásilek, dle podmínek níže uvedených. Podmínky jsou ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1,2 obchodního zákoníku nedílnou součástí zasílatelské smlouvy uzavřené dle ustanovení § 601 obchodního zákoníku mezi zasílatelem a příkazcem, kterou se zasílatel zavazuje za předpokladu splnění podmínek příkazce, obstarat přepravu zásilky z místa určeného příkazcem do místa určeného příkazcem a příkazce se zavazuje zaplatit cenu zasílatelem poskytnutých služeb. Podmínky závazně upravují vztahy mezi zasílatelem a příkazcem vzniklé při obstarávání přepravy zásilky.
  2. Tyto "Podmínky" se vztahují na přepravní služby poskytované Zasílatelem, ledaže by v rámci smluvní volnosti byly pro danou službu sjednány obchodní podmínky mezi zasílatelem a příkazcem zvláštní, nad rámec těchto smluvních ,,Podmínek“.
  3. Tyto Podmínky jsou závazné pro Příkazce od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu se Zasílatelem. Příkazce je ve výlučném smluvním vztahu pouze se Zasílatelem a v žádném případě s jakoukoliv další osobou, kterou Zasílatel sjedná pro přepravu zásilky.
  4. Příkazce prohlašuje, že před uzavřením Zasílatelské smlouvy se seznámil s obsahem ,,Podmínek“ a že s nimi souhlasí v plném rozsahu, bez výhrad je v plném rozsahu přijímá.
 2. Základní pojmy

  1. Příkazce je fyzická nebo právnická osoba, které Zasílatel poskytuje na základě její objednávky přepravní služby, tj. zejména zajišťuje přepravu zásilky nebo zásilek z Místa odeslání do Místa určení, dle pokynů příkazce za podmínek uvedených v těchto ,,Podmínkách“.
  2. Zasílatel je společnost Express Parcel System spol. s.r.o., IČ: 612 48 380, se sídlem   Přístavní 5/1341, Praha 7, zastoupena jednatelem Ing.Barbora Cornelio, zapsaná u Městského soudu v Praze – C28752.
  3. Odesílatel je fyzická nebo právnická osoba, od níž je zásilka odesílána. Odesílatel je osoba, která může, ale nemusí být totožná s Příkazcem, Odesílatel není ve smluvním vztahu se Zasílatelem v případě, že jde o osobu odlišnou od Příkazce, v takovém případě je Odesílatel určen objednávkou Příkazce.
  4. Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, která je podle objednávky Příkazce zásilky určena k přijetí zásilky a to za :
   1. zásilka výhradně do vlastních rukou příjemce viz. Ceník
   2. zásilka, k jejímuž převzetí je oprávněn kdokoli na adrese určené příkazcem ve prospěch příjemce
  5. Zásilka je věc, kterou převzal Zasílatel k poskytnutí služby dle Zasílatelské smlouvy popřípadě jiné smlouvy související s přepravou věci v souladu s těmito ,,Podmínkami“.
  6. Místo nakládky neboli místo odeslání je místo určené Příkazcem, kde je Zasílatel povinen převzít zásilku nebo zásilky.
  7. Místo vykládky neboli místo určení je místo určené Příkazcem, kam je Zasílatel povinen doručit zásilku.
  8. Písemná forma je způsob podání učiněném na listině či obdobném hmotném materiálu doručené osobně, poštou, faxem, kurýrem nebo podání učiněné elektronickou poštou (e-mail)
  9. Příkazce odpovídá za převzatou zásilku, jako věc.
 3. Smluvní vztah

  1. Smluvní vztah mezi Zasílatelem a příkazcem vzniká:
   1. Zasílatel potvrdí objednávku Příkazce na doručení zásilky. Potvrzení o přijetí zásilky může proběhnout telefonicky při telefonické objednávce, či formou el. pošty, či jiným vhodným způsobem, o němž v samém důsledku nebude pochyb o přijetí, potvrzení vzájemné doručení.
   2. Příkazce vyplní, potvrdí a doručí Zasílateli formulář ,,Objednávka kurýrních služeb“ Na základě toho je Příkazci přiděleno Zákaznické číslo, o němž je vyrozuměn el. poštou a Příkazce může čerpat služby s bezhotovostní platbou.
   3. Příkazce se Zasílatelem uzavře Zasílatelskou smlouvu. Na základě tohoto je Příkazci přiděleno Zákaznické číslo, o čemž je zpraven el. poštou a Příkazce může čerpat služby s bezhotovostní platbou.
   4. Příkazce zapíše zásilku do IS Zasílatele on-line z webové stránky Zasílatele.
  2. Objednáním služby podle Ceníku služeb u Zasílatele vyjadřuje Příkazce souhlas s těmito ,,Podmínkami“
  3. Na základě smluvního vztahu založeného podle článku 3, bodu 3.1 a) – d), těchto ,,Podmínek“ vzniká povinnost Zasílatele zajistit přepravu zásilky a povinnosti Příkazce za přepravu zásilky zaplatit, dle platného Ceníku společnosti Express Parcel Systém spol. s.r.o., případně smluvní cenu předem sjednanou.
 4. Práva a povinnosti Zasílatele

  1. Zasílatel se zavazuje:
   1. v případě, že potvrdí objednávku Příkazce, převzít zásilku v Místě odeslání, jež bylo specifikováno příkazcem pomocí telefonického kontaktu, elektronickou poštou, faxem či smluvně, nebo v sídle společnosti Express Parcel System spol. s.r.o.
   2. po převzetí zásilky v Místě odeslání zajisti přepravu zásilky Příjemci na Místo určení, jež musí být vyznačeno na zásilce, a to dle pokynů vyplněných na objednávce kurýrních služeb společnosti Express Parcel System spol. s.r.o.
   3. v případě nemožnosti doručit zásilku Příjemci, neprodleně kontaktovat Příkazce, informovat ho o nastalé situace a následně dohodnout další možný postup, za tímto účelem je příkazce povinen sdělit telefonický kontakt pro řešení takto vzniklé situace, v případě nemožnosti kontaktu příkazce zasílatel vrátí zásilku zpět jako nedoručitelnou příkazci. Zasílateli tím nikterak není dotčeno právo na náhradu nákladů a cenu doručení.
   4. předat zásilku na adresu Příjemce v následujícím režimu:
    1. komukoliv na adrese Příjemce
    2. konkrétní osobě, jež bude vyznačena v objednávce kurýrních služeb, jako Zásilku do vlastních rukou viz. Ceník.
   5. zajišťovat přepravu zásilek řádně, včas a s náležitou odbornou péčí
   6. telefonicky informovat Příkazce o doručení zásilky Příjemci, pouze v případě, kdy si Příkazce tuto službu objednal a za kterou je povinen zaplatit podle platného Ceníku služeb
   7. zamezit případným škodám, které by mohly vzniknout při přepravě
   8. poskytnou Příkazci do dvanácti měsíců ode dne doručení zásilky na jeho žádost přepravní list zásilky, z něhož lze určit, kdo a kdy zásilku převzal, kdo byl Odesílatele zásilky a kdo byl Příjemcem zásilky, popřípadě jiné údaje o zásilce
   9. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci přepravy
  2. Zasílatel může svůj závazek plnit sám nebo za použití jiné osoby (jiného Zasílatele). Odpovídá při tom, však za zásilku stejně jako by přepravu uskutečňoval sám.
 5. Práva a povinnosti Příkazce

  1. Příkazce se zavazuje:
   1. v případě, že chce využít služeb Zasílatele, objednat přepravu zásilky řádným způsobem, tj. telefonicky, elektronickou poštou nebo on-line, je povinen vyčkat řádného potvrzení zasílatele o přijaté objednávce přepravy zásilky, v případě že nebude zasílatelem objednávka příkazci písemně, či elektronicky potvrzena má se za to, že zasílatel takovou to objednávku nepřijal není povinován jejím provedením nenese následky z titulu jejího nedoručení.
   2. opatřit zásilku přesným názvem Příjemce, Místa určení včetně čísla evidenčního popisného a telefonem, případně kontaktní osobou. U všech zásilek doručovaných mimo Prahu také PSČ.
   3. v objednávce uvést své jméno, adresu a telefon; bylo-li Příkazci uděleno zákaznické číslo stálého příkazce, stačí uvést pouze toto číslo.
   4. řádně a bezpečně zabalit zásilku, podle norem uvedených v článku 6 těchto ,,Podmínek“. Zasílatel neodpovídá za škody, které vzniknou nedodržením výše uvedených podmínek. U zásilek doručovaných mimo ČR se Příkazce řídí přepravními podmínkami dopravce, jehož služby pro doručení zásilky využije, pokud je využije, jež budou Příkazci obratem zasílatelem sděleny.
   5. upozornit Zasílatele při objednávce, že objednává přepravu zásilky o hmotnosti větší než 5 Kg nebo o rozměrech větších 60x40x20 cm, popřípadě zásilky plochého tvaru o šířce větší než 50 cm
   6. předat Zasílateli nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich třeba ke splnění přepravy zásilky
   7. potvrdit předání a převzetí každé zásilky k přepravě na oficiální k tomu určený přepravní list Zasílatele
   8. poskytnout Zasílateli správné údaje o obsahu zásilky a její povaze; v případě porušení této povinnosti Příkazce odpovídá za škodu, která mu vznikne na přepravované zásilce, jakož i za škodu, která vznikne Zasílateli porušením této povinnosti
   9. přijmout zpět zásilku, jež nemohla být doručena, či při nastání okolností specifikovaných v bodu 4.1 e)
  2. Příkazce je odpovědný za řádnou přípravu zásilky k odeslání, specifikovanou v článku 6 těchto ,,Podmínek“, tak, aby Zasílatel mohl zásilku na Místě odeslání bez zbytečné prodlevy převzít, pokud není zásilka řádně připravena a nebude možné, aby Zasílatel zásilku převzal od Odesílatele do deseti minut od příjezdu na Místo odeslání, je Příkazce povinen zaplatit náhradu za ztrátu času Zasílatele za dobu přesahující výše uvedených deset minut podle platného Ceníku služeb Zasílatele. Zasílatel má právo v případě naléhavé potřeby odvolat osobu přepravující zásilku jménem Zasílatele a vyslat na Místo odeslání na náklady Příkazce jinou osobu, tento bod se nevztahuje na situaci, kdy je zpoždění způsobeno Zasílatelem.
  3. Pokud Příkazce není v daném případě totožný s Odesílatelem, je Příkazce povinen zajistit, aby uvedené povinnosti byly dodrženy; v případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku odpovídá Příkazce stejně, jako by zásilku odesílal sám.
 6. Zásilka

  1. Zasílatel zajišťuje přepravu zásilky:
   1. jejíž hmotnost není větší než 1.000 Kg nebo jejíž rozměry dosahují maximální velikosti v poměru 230x170x150cm(délka x šířka x výška), včetně obalu
   2. plochého tvaru o maximální šířce 170 cm a hmotnosti do 1.000 Kg, včetně obalu
   3. jejíž hmotnost v jednom 1 balíku zásilky nesmí přesáhnout 50 Kg v přepravě po Praze, 30 Kg v přepravě tuzemské a sběrně mezinárodni, 70 Kg v přepravě letecké vztahuju se k bodu a) – b)
  2. Zásilka musí být řádně a bezpečně zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě či poškození, aby nemohla poškodit jiné zásilky, dopravní prostředky, či způsobit újmu na zdraví obslužnému personálu a jakýmkoliv třetím osobám, pro řádné a bezpečné zabalení zásilky je nutné přihlédnout k její váze, velikosti, tvaru, charakteru obsahu a především křehkosti.
  3. Zásilka musí být čitelně a úplně označena:
   1. adresou Odesílatele a Příjemce
   2. v českém jazyce
   3. v případech kdy je Místo doručení mimo ČR je třeba zásilku označit v úředním jazyce státu Místa doručení,
   4. pro označení zásilky se použije latinka, tedy hláskové písmo, pokud je v Místě doručení užíváno jiného písma než latinky, je třeba označit zásilku dvojmo tedy jak latinkou v mezinárodním uznávaném jazyce anglicky, německy, tak písmem úředního jazyku státu Místa určení
  4. Z přepravy jsou vyloučeny zásilky:
   1. jejichž vlastnictví či držení je podle vnitrostátních předpisů zakázáno
   2. které jsou zjevně poškozené
   3. které nejsou řádně označeny, především chybí adresa Odesílatele a Příjemce
   4. obsahující peníze v hotovosti, ceniny, vkladní a šekové knížky, platební karty, cenné papíry a jiné obdobné dokumenty, drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené, věci zvláštní hodnoty, nosiče dat a záznamy na nich, umělecké předměty, výbušniny, zbraně, střelivo, omamné a psychotropní látky, radioaktivní látky, živá zvířata,
   5. které nejsou zabaleny patřičným způsobem, jež byl specifikován v bodě 6.2
   6. které neodpovídají parametrům určeným v bodě 6.1 a) – c), pokud se Zasílatel s Příkazcem nedomluví jinak
   7. v případě mezinárodních zásilek předměty a zboží, které jsou vyloučeny z přepravy u subdodavatele těchto služeb
   8. které obsahují předměty a látky lehce poškoditelné i za předpokladu uplatňování kroků pro manipulace s velice křehkými zásilkami.
   9. obsahující předměty a látky, které vzhledem ke svému charakteru vyžadují speciální podmínky či úpravu vozidla
   10. zásilky, jejichž hodnota přesahuje 1.000.000 ,-Kč včetně DPH, pokud není ujednáno jinak
   11. obsahující předměty a látky, které jsou lehce poškoditelné i při aplikování pokynů pronakládání se zvláštní zásilkou
   12. jejichž povaha, obsah, vnější vzhled, vlastnosti, způsob zaslání či jejichž držení je protiprávní či zakázané, zejména s ohledem na bezpečnost, veřejný pořádek a práva třetích osob
   13. obsahující zboží, které je třeba speciálním způsobem chránit, či s nímž je třeba           speciálním způsobem zacházet
  5. Pokud Zasílatel obdrží zásilku, ze zásilek specifikovaných v bodě 6.4 a)-m) deklarovanou jako běžnou zásilku jejíž obsahem  není zásilka shora specifikovaná, je zasílatel zcela zproštěn odpovědnosti za takovou to zásilku, neodpovídá za jakékoliv škody na ní případně vzniklé, příkazce je povinen uhradit zasílateli náklady, jež mu případně vzniknou s takovou to zásilkou, náhradu škody.
 7. Dodací podmínky

  1. Zásilka se považuje za doručenou, jakmile je doručena na Místo určené příkazcem je předána s vyznačením předání příjemcem.
  2. Doručení v případě nepřítomnosti Příjemce:
   1. Pokud nelze zastihnou na Místě určení Příkazcem určeného Příjemcem dle odstavce 4 bodu d), I.)-II.) je zasílatel oprávněn je Zasílatel povinen kontaktovat Příkazce a vyčkat na jeho další pokyny v přiměřeném čase nejpozději však do 10 minut dle odstavce 4 bodu c)
   2. Pokud není možné Příkazce kontaktovat, či jsou instrukce zadané Příkazcem nesplnitelné vzhledem k času, místě a podmínkám je Zasílatel povinen dopravit zásilku zpět Příkazci a jak za přepravu zásilky, tak za zpětnou dopravu mu náleží odměna dle platného ,,Ceníku služeb“.
   3. Pokud je Příkazci předem znám fakt, jež by mohl narušit případné převzetí zásilky Příjemcem v Místě určení, může Příkazce dát svolení k doručení zásilky Příjemci mimo Místo určení, avšak pouze do místa, které Příkazce předem uvede.
  3. Pokud není možné zásilku dodat, jelikož jí Příjemce odmítne přijmout či není zásilka řádně označena, dle podmínek specifikovaných v článku 6 bode 6.2 a)-d), především kvůli nepřesným nebo neexistujícím adresám je Zasílatel povinen kontaktovat Příkazce a vyčkat na jeho další instrukce v přiměřeném čase ne déle jak 10 minut. Pokud jsou nové instrukce nesplnitelné vzhledem k místu, času a podmínkám je Zasílatel povinen doručit zásilku zpět Příkazci a účtovat si náklady s tím související dle platného ,,Ceníku služeb“.
  4. Podmínky pro vydání zásilky:
   1. Podpis osoby, dle odstavce 4 bodu d), I.)- II.) přebírající zásilku na příslušných dokumentech, datum a hodina převzetí Zásilky.
   2. Příjemce podpisem dopravního dokladu – stvrzenky, stvrzuje převzetí zásilky v bezvadném stavu.
   3. Pokud při doručení Zásilky je nutné učinit inkasní úkon, je třeba také uhrazení finanční částky, která má být v dobírkové přepravě od Příjemce vybrána.
  5. Do okamžiku předání zásilky Příjemci, má Příkazce možnost požádat o přerušení přepravy Zásilky a její vrácení zpět Příkazci, či aby se Zásilkou bylo naloženo jinak v souladu s účelem přepravy, ale to pouze v případech kdy je to technicky možné. Příkazce je povinen uhradit náklady se změnou spojené, jež budou za takovouto službu zasílatelem účtovány.
  6. V případě nemožnosti doručení Zásilky a nemožnosti kontaktování Příkazce, Zasílatel Zásilku uskladní a upozorní Příkazce na uskladnění Zásilky, ode dne uskladnění běží Příkazci lhůta do 10 dnů, do které musí se Zásilkou nějakým způsobem naložit, ať už novou zasílatelskou smlouvou či vyzvednutím. Pokud takto Příkazce neučiní je Zasílatel oprávněn zásilku prodat, pokud budou náklady na prodej zásilky neúměrně vysoké k ceně zásilky, je zasílatel oprávněn Zásilku zničit a náklady vymáhat na Příkazci.
 8. Lhůta pro dodání Zásilky

  1. Lhůta dodání Zásilky závisí na místě, času a podmínkách, nejdéle však v přiměřené odchylce od doby dodání specifikovaném Příkazcem, dle druhu služby zvolené příkazcem.
  2. Lhůta pro dodání Zásilky končí okamžikem předání Zásilky podle článku 6 bodu 7.1 a 7.2
  3. Při objednání konkrétní Zásilky může být Příkazce informován o předpokládaném čase doručení, pokud Příkazce využije služby Urgentní zásilky, Zasílatel podle podmínek sjednaných mezi ním a Příkazcem čas dodání určený Příkazcem potvrdí, nároku si však právo převoz této Zásilky odmítnout.
  4. Zasílatel zajišťuje přepravu vždy ve všední dny mezi 8:00 a 19:00 hod, v rámci služby noční kurýr zajišťuje přepravu každý všední den mezi 19:00 a 23:00 hod, mimos státem uznávaných svátku pokud se Příkazce se Zasílatelem nedohodne jinak.
 9. Mezinárodní zásilky

  1. Přeprava mezinárodních zásilek plně podléhá jednotlivým Obchodním a přepravním podmínkám subjektů, jenž budou Zasílatelem k přepravě zásilky využity.
  2. Mezinárodní letecké zásilky se řídí Obchodními a zasílatelskými podmínkami společnosti FEDEX.
 10. Pravidelná přeprava zásilek

  1. Zasílatel se zavazuje, že se dostaví na Místo odeslání v pravidelném termínu, jenž byl mezi ním a Příkazcem sjednám k odebrání zásilky od Příkazce.
  2. Pokud je dohodnuta pravidelná přeprava je Příkazce povinen zaplatit sjednanou cenu za tuto službu i pokud nebude žádná zásilky odeslána. Příkazce není povinen zaplatit pouze tehdy, pokud v dostatečné době před pravidelným vyzvednutím zásilky odhlásí tuto službu u Zasílatele, o tom jestli k odhlášení došlo v dostatečné době rozhodne Zasílatel.
 11. Inkasní služby

  1. Jsou zajišťovány pouze na žádost Příkazce a jedná se pouze o inkasní služby spojené s zásilkou, Příkazce je povinen informovat Zasílatele o této skutečnosti nejpozději při převzetí zásilky.
  2. Zasílatel je povinen poskytnou Příkazci peníze, jenž byly vybrány při předání zásilky. Zasílatel je schopen tyto prostředky poskytnou:
   1. bankovním převodem
   2. poštovní poukázkou
   3. v hotovosti
   Za tyto služby je Příkazce povinen zaplatit Zasílateli částku určenou dle platného u.
  3. Inkasní služby jsou poskytovány pouze do výše 50.000,-Kč, pokud se Příkazce se Zasílatelem nedomluví jinak
  4. Příjemce je povinen uhradit inkaso Zasílateli při předání v přiměřeném časovém horizontu nejpozději však do 10 minut.
  5. V případě nemožnosti doručení Zásilky z důvodů specifikovaných v článku 7 je Zasílatel povinen o tomto stavu informovat Příkazce a vyčkat na jeho další instrukce v přiměřeném časovém horizontu ne však déle jak 10 minut. V případě nemožnosti splnit tyto nové instrukce z důvodu místa, času a podmínek, Zasílatel předá zásilku zpět Příkazci.
 12. Cena za přepravu Zásilky

  1. Příkazce se zavazuje zaplatit za poskytnutí zasílatelských služeb Zasílateli částku, jenž mu přísluší za odvedení zadané objednávky dle Ceníku zveřejněného na www.epskuryr.cz, případně na tel.: 222 18 11 11
  2. Příkazce je povinen se s Ceníkem seznámit
  3. Speciální zásilky jsou účtovány na auto bez ohledu na jejich hmotnost, velikost či tvar
  4. Odměnu náleží Zasílateli, Příkazce uhradí bezhotovostním převodem, na základě vystavené faktury- daňového dokladu, hotově kurýrovi při předání, nebo převzetí zásilky, případně jiným způsobem pouze po dohodě se Zasílatelem
  5. Faktura je vystavována se 14-ti denním termínem splatnosti, pokud není domluveno jinak, se všemi náležitostmi daňového dokladu. Její součástí je výpis všech zásilek uskutečněných v daném období a zahrnutých do faktury s uvedením data, místa vyzvednutí a doručení zásilky, jména kontaktní osoby, ceny, kódu zásilky (pokud je při objednávce Příkazcem uveden) a okolnostmi odrážejícími se v ceně zásilky. Fakturace probíhá 2x měsíčně s ohledem na závazné termíny fakturace vzhledem k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Ve výjimečných případech může být domluvena fakturace 1x měsíčně.
  6. Faktura je standardně zasílána e-mailem na elektronickou adresu, kterou Příkazce uvede v Objednávce nebo v další el. komunikaci. Faktura je posílána ve formátu PDF.
  7. Příkazci, který odmítne přijímání faktur v el. podobě zasilatel účtuje jako částečnou kompenzaci výdajů s vystavováním a zasíláním faktur v papírové podobě ke každé faktuře Kč 50,- + DPH v položce „za zúčtování“.
  8. V případě prodlení s úhradou ceny je Zasilatel oprávněn účtovat Příkazci zákonný úrok z prodlení a smluvní pokutu výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
  9. Pro zajištění svých nároků má Zasilatel zástavní právo k zásilce Příkazce.
  10. V případě prodlení s provedením bezhotovostní platby není Zasilatel povinen plnit nadále své povinnosti vůči Příkazci, vyplývající ze smluvního vztahu a je oprávněn poskytovat další služby Příkazci výhradně proti platbě v hotovosti. Toto rozhodnutí nemusí být oznámeno Příkazci písemnou formou.
  11. Pokud nemůže Zasilatel dokončit přepravu pro skutečnosti, za které neodpovídá, má nárok na poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné přepravě dle Ceníku služeb Zasilatel Skutečnost, za kterou Zasilatel neodpovídá, je nemožnost doručit zásilku z důvodu vzniklého na straně Příkazce.
 13. Odpovědnost Zasílatele za škody

  1. Zasílatel odpovídá za skutečnou škodu vzniklou na přepravované zásilce, tj. maximálně do výše hodnoty zásilky, a to v době od převzetí zásilky k přepravě až do jejího vydání. Skutečnou škodou se přitom rozumí škoda, o kterou se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží.
  2. Ušlý zisk a následné škody z pozdního či jinak chybného doručení zásilky hradí Zasílatel pouze v případě prokázání jeho odpovědnosti za takové škody a pouze do výše, kterou Zasílatel v době vzniku závazkového vztahu jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídal nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež     v uvedené době Zasílatel znal nebo měl znát při obvyklé péči, avšak vždy pouze do výše přepravného.
  3. Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce vzniklou při obstarávání přepravy v tom případě, pokud škodu nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče běžné při poskytování zasílatelských služeb.
  4. Zasílatel se rovněž zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že škoda byla způsobena:
   1. příkazcem, odesílatele, příjemcem nebo vlastníkem zásilky
   2. vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku
   3. vadností obalu, na což zasílatel upozornil Příkazce (odesílatele) při převzetí zásilky k přepravě. Neupozornil-li zasílatel na vadnost obsahu, neodpovídá za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná.
  5. Za škodu vzniklou poškozením, ztrátou či zničením listinných dokumentů, či datových  nosičů odpovídá Zasílatel pouze co do hmotné hodnoty věci, nikoli do hodnoty duševní, mediální či jiné možné hodnoty, či finančního nároku.
  6. Zásilky doručované v rámci ČR jsou od převzetí Zasílatel po doručení Příjemci pojištěny u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Wienna Insurance Group do výše 5.000.000,-Kč.
  7. Zásilky mezinárodního charakteru jsou pojištěny v závislosti na způsobu jejich doručení:
   1. Letecké zásilky – k ceně doručení se platí připojištění zásilky
   2. Mezinárodní sběrná balící služba silniční – v ceně doručení je pojištěné do 50.000,- Kč
   3. přímý kurýr – v ceně doručení je pojištění do 20.000,-Kč. Lze sjednat připojištění.
 14. Odpovědnost Příkazce za škody

  1. Příkazce odpovídá za škody, jež vznikli nedodržením některého z článku specifikovaných v těchto ,,Podmínkách“
  2. Příkazce odpovídá, za škody pokud, ač si toho byl vědom, zatajil Zasílateli podstatné informace o zásilce, na které, nebo díky které, následně v tomto důsledku vznikla škoda.
 15. Služby s garantovaným doručením

  1. Zasílatel se zavazuje dopravit zásilku na Místo určení v čase, jenž byl Příkazcem stanoven
  2. Zasílatel ručí za včasné doručení Zásilky s garantovaným doručením.
  3. Nabídka služeb s garantovaným doručením, včetně dodacích lhůt je zveřejněna na internetových stránkách www.epskuryr.cz, mohou být na požádání poskytnuty Zasílatelem
  4. Služby s garantovaným časem doručení jsou:
   1. urgentní zásilky po Praze
   2. zásilky doručované do Bratislavy druhý den v režimu Noontime do 12:00 hodin
   3. mezinárodní letecké zásilky, u nichž je garance současně s cenou uváděna
   4. jiné vysloveně dohodnuté zásilky s garantovaným časem
  5. Náhrada na vzniklou škodu pozdním doručením zásilky je stanovena jako:
   1. částka odpovídající ceně za provedení přepravy u služeb 15.4 a), c)
   2. částka odpovídající 50% ceny za provedení přepravy u služeb 15.4 b), d)
  6. Podmínky, jež musí být splněny pro umožnění včasného doručení jsou:
   1. Správně a řádně vyplněná přepravní dokumentace, včetně tel. kontaktu na příjemce
   2. Řádně, správně a včas vyplněna a dodána dokumentace vyžadovaná v zemi původu, v zemi určení nebo v tranzitních zemích
   3. Objednání i předání zásilky v stanovených termínech
   4. další podmínky, jež vznikají na základě těchto ,,Podmínek“
  7. Pro vrácení peněz, náhradu škody či neúčtování zásilky je nutné provést včasnou a kompletní reklamaci
 16. Reklamace

  1. Škody vzniklé na zásilce, nebo škody vzniklé pozdím nebo špatným doručením zásilky je nutné reklamovat neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Reklamaci může uplatnit pouze příkazce. Reklamace musí být uskutečněna písemnou formou s jasným předmětem reklamace.
  2. K reklamaci je nutné přiložit zápis o škodě a další doklady, které budou jasně deklarovat škodu její rozsah a finanční vyčíslení této škody.
  3. Pokud zásilka vykazuje při doručení zjevné vady, které vznikly během přepravy je Příjemce povinen ihned na místě reklamovat u Zasílatele toto poškození. Neúplné doručení zásilky se rovněž považuje za poškození, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  4. V případě, že Příjemce objeví na zásilce škody, jež zprvu nebyly zřejmé je povinen kontaktovat Zasílatele nejpozději do 3 dnů v rámci vnitrostátní dopravy a do 7 dnů v rámci dopravy do SR od doručení zásilky, nepočítaje neděle a uznávané svátky.
  5. Pokud Příkazce nedodrží nějaké z podmínek stanovených v bodě 16.1 – 16.4 je Zasílatel oprávněn tuto reklamaci zamítnout.
  6. V případě zjištění poškození zásilky je Příkazce povinen uchovat obal zásilky a umožnit Zasílateli a zástupci pojišťovny ohledání zásilky.
  7. V případě nepředložení potřebné dokumentace ze strany Příkazce pro určení vzniku, rozsahu a výši škody bude Zasílatelem vyzván k doplnění těchto dokumentů v lhůtě deseti dnů od doručení této výzvy Příkazci. Pokud Příkazce v takto stanovené lhůtě nedoplní dokumenty, jež od něj jsou vyžadovány je Zasílatel oprávněn reklamaci zamítnout.
  8. Zasílatel je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 dnů od doručení reklamace.
  9. Pokud je Příkazci uznána náhrada škody v plné výši a Zasílatel tuto náhradu provede, připadají vlastnická práva k zásilce Zasílateli, tudíž Příkazce je povinen zajistit Zasílateli vydání zásilky.
 17. Závěrečná ujednání

  1. Zasilatel je vázán příkazci mlčenlivostí.
  2. Veškeré právní vztahy vznikající mezi Zasilatelem a Příkazcem se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených smlouvou nebo těmito "Podmínkami" se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
  3. Tyto "Podmínky" mohou být nahrazeny pouze tehdy, je-li uzavřena písemné smluvní ujednání, jež bude nad rámec těchto ,,Podmínek“, a výslovně těmto ,,Podmínkám“ nadřazeno.
  4. Tyto "Podmínky" jsou uveřejněny na veřejně přístupném informačním systému (Internet), a to na adrese www.epskuryr.cz. V případě rozporu mezi písemným vyhotovením "Podmínek" a jejich verzí zveřejněnou na veřejně přístupném informačním systému (Internet) má přednost verze zveřejněná na veřejně přístupném informačním systému (Internet), která je jedinou autentickou verzí "Podmínek".
  5. Zasilatel je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (Internet) změny těchto "Podmínek" tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň 3 dny. V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tyto "Podmínky" ve stávajícím znění.
 18. Rozhodčí doložka

  V případě sporu vzniklého z poskytnutých služeb a/nebo na ně navazujících vztahů, bude rozhodovat jediný a samostatný rozhodce Mgr. David Filip, nebo jiný rozhodce ze seznamu SNR ČR o.s., Trnovská 154, 417 31 Novosedlice. Rozhodce bude rozhodovat dle zák. 216/94 Sb. a dle zásad spravedlnosti a rozhodne i o nákladech řízení.